Trình chuyển đổi CHM sang FB2

Chuyển file của bạn từ Compiled HTML Help File sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi CHM sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CHM thành FB2?