Chuyển đổi file văn bản của bạn sang định dạng ebook Microsoft LIT

Với trình chuyển đổi LIT trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi ebook hoặc tài liệu sang định dạng ebook Microsoft LIT. Tải lên file hoặc cung cấp URL cho trình chuyển đổi và nhấn "Chuyển đổi file". Sau một lúc, bạn có thể tải xuống ebook LIT và chuyển nó đến thiết bị đọc ebook của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm
Trình chuyển đổi LIT

Microsoft đã ngừng chương trình đọc Microsoft vào tháng 8 năm 2012, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều thiết bị hỗ trợ định dạng ebook LIT.