Trình chuyển đổi WPS sang LIT

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi WPS sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành LIT?