Trình chuyển đổi MD sang FB2

Chuyển file của bạn từ Markdown Documentation File sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi MD sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MD thành FB2?